Subscribe Us

โลก ต้องร้อนขนาดไหน คนเราถึงทนอยู่ไม่ได้

 คนเราจำเป็นต้องระบายความร้อน ส่วนเกินออกจากร่างกายด้วย "เหงื่อ" เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ในที่ที่อุณหภูมิที่ความชื้นอากาศ 100% หรือที่ว่า 'อุณหภูมิกระเปาะเปียก' ไม่เกิน 65 องศาเซลเซียสเท่านั้น หากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นไปอีก 12 องศาเซลเซียสจากปัจจุบัน พื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะกลายเป็นที่ที่เราไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นั้นเองครับ728h90 coinpayu
สาระน่ารู้น่าอ่านเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น